Uncategorized

Prašymas ligų ministerijai

Vardas Pavardenis

A.k. {kodas}, {adresas}, {telefono numeris}

{Institucija}

{Pareigos}

P R A Š Y M A S

DĖL informacijos gavimo apie ‘SARS-COV-2‘ išgryninimą

{Data}

{VIETA }

Prašau suteikti priėjimą prie bendrų dokumentų, vadovaujantis LR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMU bei LR TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMU.

Remiantis LR VAĮ 3 str. 5) punktu išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį;

3 str. 9) punktuobjektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs;

3 str. 13) punktu vieno langelio. Šis principas reiškia, kad asmeniui informacija suteikiama, prašymas ar skundas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje darbo vietoje. Prašymą ar skundą nagrinėja ir informaciją iš savo administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus – ir iš kitų viešojo administravimo subjektų gauna pats prašymą ar skundą nagrinėjantis ir administracinį sprendimą priimantis viešojo administravimo subjektas, neįpareigodamas tai atlikti prašymą ar skundą padavusio asmens.

7 str. 1) punktu teikia asmenims įstatymų nustatytą viešojo administravimo subjekto turimą informaciją;

10 str. 4. punktu – Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

11 str. 2. punktuPrašymas ar skundas gali būti pateiktas asmeniškai arba per atstovą, tiesiogiai arba paštu, per kurjerį arba elektroniniais ryšiais. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu.

Remiantis LR TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMU 4 str. 1. Punktu Institucijos ir valstybės valdomi subjektai privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams duomenis, įskaitant pakartotiniam naudojimui skirtus duomenis, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus.

4 str. 2. PunktuDuomenys kitų valstybių, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares ir Europos ekonominės erdvės valstybes, fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pačia tvarka kaip ir pareiškėjams, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims, Europos Sąjungos teisės aktams ir kitiems norminiams teisės aktams.

Prašomų dokumentų pateikti aprašymas:

Visi tyrimai ir/arba ataskaitos, kuriuos turi, saugo ir kontroliuoja valstybinė įstaiga, kuriuose aprašomas “COVID-19 viruso” (dar žinomo kaip “SARS-COV-2”, įskaitant visus tariamus “variantus” tokius kaip “B.1.1.7”, “B.1.351”, “P.1”)  išgryninimas (t.y. filtruojant, ultracentrifuguojant ir atliekant chromatografiją) tiesiai iš mėginio, paimto iš susirgusio žmogaus ir kai šis paciento mėginys dar nebuvo sumaišytas su jokia kita genetine medžiaga (t.y. beždžionių inkstų ląstelėmis dar vadinamom Vero ląstelėmis; galvijų embriono serumu). 
Prašau atkreipkite dėmesį, kad aš neprašau tyrimų/ataskaitų, kuriose tyrėjams nepavyko išgryninti tariamo “viruso” (atskirti tariamą “virusą” nuo visko kitko, esančio paciento mėginyje), vietoje to aš prašau:
- sukultūrinto neišgryninto pavyzdžio ar kitos neišgrynintos medžiagos, ir (arba) 
- atlikto amplifikacijos testo (t.y.  PGR testo) bendram RNR iš paciento mėginio arba iš ląstelių kultūros, arba genetinės medžiagos iš bet kurios nevalytos medžiagos, ir (arba)
- pagaminto genomo pagal PGR aptiktas sekas bendro RNR iš paciento mėginio arba iš ląstelių kultūros ar bet kurios neišgrynintos medžiagos, ir (arba) 
- padarytas elektroninės mikroskopijos nuotraukas su ląstelių kultūroje esančiomis neišgrynintomis dalelėmis. 

Kad jums būtų aiškiau, noriu atkreipti dėmesį, kad aš jau žinau, jog pagal viruso teoriją “virusui” reikalinga šeimininko ląstelė tam, kad jis galėtų daugintis ir aš neprašau dokumentų, aprašančių “viruso” dauginimąsi be šeimininko ląstelės.  
Be to, aš neprašau asmeninės paciento informacijos ar dokumentų, kurie aprašo vakume sklandantį tariamą “virusą”. Aš tiesiog prašau dokumentų, kuriuose aprašomas jo išgryninimas (atskyrimas nuo visko kitko paciento mėginyje pagal standartinę laboratorijos praktiką išgryninant kitas labai smulkias daleles). 
Prašau atminti, kad mano prašomi dokumentai apima visus tyrimus/ataskaitas, atitinkančius mano aprašymą, pavyzdžiui, (bet neapsiriboja) paskelbtas bet kuriame moksliniame ar medicininiame žurnale, publikuotas bet kurio autoriaus, bet koks recenzuotas tyrimas. 
Jei nors kokie dokumentai atitinka aukščiau paminėtą aprašymą ir šiuo metu yra viešai prieinami, prašau suteikti pakankamai informacijos apie kiekvieną dokumentą, kad aš juos tikrai galėčiau surasti ir prie jų prieiti (t.y. pavadinimas, autorius (-iai), data, leidinys, kur galima jį viešai surasti). Kur įmanoma, prašau pateikti internetinio puslapio URLs adresą. 
Prašau jūsų rastus dokumentus persiųsti PDF formatu į mano elektroninį paštą.

Pagarbiai

Vardas Pavardenis……………………..

Masės niekada nesukyla pačios ir niekada nesukyla tik dėl to, kad yra išnaudojamos. Juk tol, kol jos neturi duomenų palyginimui, jos net nesuvokia esančios išnaudojamos.

                                                                   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: